Mededelingen:

BOCAM is geen BOCAM meer! do 13 jun

Privacyverklaring

De eigenaar van NenChi, Taiji & Qigong (hierna NenChi te noemen), Ellen Hannes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NenChi, Taiji & Qigong
Ellen Hannes
Bosuilstraat 13
4105 WD Culemborg
06-49648043

Persoonsgegevens die ik verwerk:

NenChi verwerkt je persoonsgegevens doordat je een aanmeldformulier hebt ingevuld om mee te doen aan één van mijn lessen.
De volgende gegevens heb ik verzameld:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel verzamel ik persoonsgegevens:

NenChi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het op de hoogte houden van de lessen die gevolgd worden
 • Het versturen van een factuur
 • Verzenden van een mailing
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens blijven bewaard, zolang er deelgenomen wordt aan mijn lessen.
 • Na het beëindigen van onze overeenkomst oftewel als er geen lessen meer gevolgd worden of gevolgd zullen worden, wordt het aanmeldformulier vernietigd. Via de email zal ik vragen of de persoon nog op mijn mailinglijst wil blijven staan. Als er geen toestemming is, zal ik ook het e-mailadres verwijderen.
 • De facturen met daarop persoonsgegevens, blijven 7 jaar bewaard, zoals wettelijk verplicht is.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

NenChi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nenchi@live.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden:

NenChi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met mijn boekhouder, die factuur gegevens verwerkt in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. NenChi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NenChi wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is opgesteld op: 24 mei 2018

NenChi behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.